Гаранции

Гаранционни условия

Гаранционните условия на Клийнфикс България ЕООД са съобразени с общите условия и изисквания на производителя Cleanfix Reinigungssysteme AG за гаранционно обслужване.

Гаранцията се отнася до производствени дефекти и материала на уредите.
Не се счита за гаранционна повредата на части, вследствие на тяхното нормално износване. Такива са: четки, гумени ламели и уплътнения, филтри, лагери, части изложени на механична деформация в процеса на работа и др.

Гаранцията на всички уреди важи 24 месеца и започва да тече от датата на приемане на машината от клиента.
Гаранцията на батериите е 12 месеца от приемането им.
Гаранцията е валидна само срещу представена правилно и четливо попълнена гаранционна карта.

При ремонт през гаранционния период гаранцията не се удължава. Гаранцията на резервните части е 6 месеца.

Гаранционното обслужване може да бъде отказано при следните случаи:
– неспазване инструкциите за експлоатация и неправилно съхранение;
– при механични повреди от сътресения и удари вследствие на небрежно отношение или при транспорт;
– при опит за отстраняване на повреда от неупълномощени лица;
– при повреди следствие на природни бедствия, пожари, наводнения, токови удари;
– при повреди възникнали вследствие на лоша или повредена електро инсталация;
– при повреди, възникнали поради използване на нечиста вода;
– при повреди, възникнали вследствие употребата на консумативи и препарати, които не са препоръчани от производителя;
– не се считат за гаранционни повреди възникнали поради замръзване на водата в машината, както и при употребата на вода, надвишаваща температурата от 400С;

При предаването на машината на клиента задължително се провежда инструктаж за работа с нея и се подписва двустранен приемо- предавателен протокол.

Гаранции и сeрвиз

При ремонт на машина през гаранционния период клиента не заплаща заменените елементи, ако повредата е причинена от материален или производствен дефект.
Рекламациите за гаранционна повреда на закупена от Клийнфикс България ЕООД машина се приемат в най – близкият оторизиран сервиз.
При гаранционна повреда е необходимо клиентът да транспортира машината до най – близкият оторизиран сервиз, освен в случаите на друга писмена уговорка.
На място при клиента се сервизират само машини изискващи специална подемна техника за транспортирането им.
При сервизиране на място при клиента (по поръчка на клиента) се заплащат реално направените транспортни разходи и времето за отстраняване на повредата. Клиента трябва да осигури свободен достъп до нея в рамките на работното време на сервиза, както и нормална работна среда за извършване на ремонта.
При желание на клиента е възможно сключване на абонаментен договор за удължена гаранция или извънгаранционно поддържане на техниката.